Jak powiększyć komórki w Arkuszach Google

Niezależnie od tego, czy chodzi o prawidłowe umieszczenie danych w komórce, czy o przełamanie monotonii wielu zduplikowanych kwadratów, edycja rozmiaru komórki może być przydatna.

Jak powiększyć komórki w Arkuszach Google

Na szczęście można to zrobić na kilka sposobów. W tym artykule pokażemy, jak powiększyć komórki w Arkuszach Google.

Dostosowywanie wysokości i szerokości komórki

Najprostszym sposobem dostosowania wysokości i szerokości komórki jest edycja wymiarów wiersza i kolumny, do której należy komórka. Można to zrobić, najeżdżając kursorem na wiersz lub kolumnę, a następnie czekając, aż kursor zmieni się w strzałki w lewo i w prawo. Następnie możesz kliknąć i przeciągnąć myszą w kierunku, w którym chcesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar.

Możesz również osiągnąć to samo za pomocą poleceń menu. Po wybraniu wiersza lub kolumny wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu wierszy lub kolumn.

  2. Wybierz i kliknij Zmień rozmiar.

  3. Wprowadź rozmiar, o który chcesz dostosować wiersz lub kolumnę. Przyrosty rozmiaru są mierzone w pikselach. Możesz także dostosować wiersz lub kolumnę do opcji Dopasuj do danych. Spowoduje to automatyczną zmianę rozmiaru wiersza lub kolumny, aby pomieścić zawarte w nim informacje.

Użycie tej metody oczywiście zmieni rozmiar wszystkich komórek w edytowanym wierszu lub kolumnie. Jeśli chcesz indywidualnie edytować rozmiar pojedynczej komórki, musisz użyć scalania komórek.

Scalanie komórek w celu dostosowania rozmiarów

Jeśli chcesz edytować rozmiar pojedynczej komórki, możesz osiągnąć te wyniki, scalając jedną lub więcej komórek. Polecenie połącz komórki łączy jedną lub więcej komórek w jedną, większą. Jest to przydatne narzędzie, jeśli chcesz sformatować rozmieszczenie komórek zgodnie z określonym wzorcem.

Aby użyć polecenia scalania komórek, wybierz komórki, które chcesz scalić, a następnie wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij Format, a następnie najedź na Scal komórki, aby rozwinąć menu.

  2. Wybierz typ scalania, który chcesz. Scal wszystko połączy wszystkie zaznaczone komórki. Scal w poziomie połączy ze sobą tylko komórki wierszy. Scal w pionie połączy tylko komórki kolumn. Rozłączenie spowoduje oddzielenie wszystkich wybranych komórek, które są obecnie scalone.

Należy pamiętać, że polecenie scalania będzie wyszarzone lub wyłączone, jeśli wybierzesz komórki, których nie można połączyć. Może się zdarzyć, że komórki nie mają sąsiedniej komórki, z którą można by się połączyć, lub że jest to część zablokowanej komórki, której nie można edytować.

Scalone komórki przyjmą nazwę skrajnej lewej górnej komórki uwzględnionej w scaleniu. Na przykład scalanie komórek A1, A2, B1 i B2 będzie określane w Arkuszach Google jako komórka A1. Połączenie komórek D1, D2 i D3 będzie określane jako komórka D1. Wszelkie niescalone komórki sąsiadujące z połączonymi komórkami zachowają swoją numerację. Na przykład, jeśli scalona komórka A1 składa się z komórek A1, A2, B1 i B2, niescalona komórka A3 nadal pozostanie jako A3.

Odwoływanie się do scalonej komórki w formule nie spowoduje błędu, ale zwróci spację lub zero. Na przykład, przywołując scaloną komórkę A1, jeśli utworzysz formułę =A2*1, nadal będziesz mógł napisać formułę bez błędu. Formuła jednak da zero, ponieważ Arkusze Google nie będą miały żadnych danych, aby podać wartość dla A2. Rozdzielenie komórek poprawi formuły, które odwołują się do komórek zawartych w połączonych komórkach.

Arkusze Google powiększają komórki

Prawidłowe wyświetlanie danych

Możliwość dostosowania rozmiaru komórek pozwoli użytkownikom na prawidłowe wyświetlanie zawartych w nich danych. Najprostszym sposobem na to jest edytowanie wysokości i szerokości wierszy lub kolumn lub łączenie wielu komórek w jedną.

Czy masz jakieś inne wskazówki, jak powiększyć komórki Arkuszy Google? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.